УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на packin.net, които уреждат правилата за използването на packin.net, включително сключването на договор за покупко-продажба на стоки и услуги с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между Продавача и Клиента за покупко-продажба на стойки през сайта shop.packin.net (3) информация относно предоставяни от Продавача услуги по опаковане, преместване и съхранение на вещи чрез сайта packin.net.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Пакин“ ЕООД е дружество с ЕИК 202268732, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, 1700, ул. Околовръстен път № 149 и идентификационен номер по ДДС BG202268732

2.2. „Пакин“ ЕООД администрира електронния магазин, находящ се а на сайта https://packin.net

2.3. Можете да се свържете с Продавача на посочения по-горе адрес, на телефон 028549022 или на имейл адрес office@packin.net

 1. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през Сайта за електронна търговия Packin.

3.2. Продавач – „Пакин“ ЕООД

3.3. Сайта – интернет сайта с домейна https://packin.net

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

3.5. Профил – раздел от Сайта, формиран от потребителско или имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

3.7. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко – продажба, сключен между Купувача и Продавача през Сайта.

3.8. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.9. Съдържание:

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Продавача на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача.

3.10. Транзакция – действието от страна на Продавача по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.11. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Общите условия на Продавача са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Клиента (а) се е запознал внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) се е съгласил да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия Продавачът ще информира Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6. Характеристиките и цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време.

4.7. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Продавачът не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.9. Достъпът до Сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

4.10. Продавачът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Продавачът по какъвто и да е начин. Продавачът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

4.11. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта начини за контакт в раздел „Контакт” чрез попълване на формата „Изпратете ни съобщение“.

4.12. Всички цени на Продуктите на Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. В цената не влиза доставката.

4.13. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

4.14. На Сайта е налична информация относно предоставяни от Продавача услуги по опаковане, преместване и съхранение на вещи, като настоящите Общи условия не се прилагат към договорите, които се сключват между Продавача и трети лица, желаещи да ползват тези услуги, а касаят единствено достъпа им до сайта и свързани с това права и задължения на страните. При противоречие между настоящите Общи условия и индивидуалните договори за ползване на услуги, сключвани с тези трети лица, приложими са разпоредбите на тези индивидуални договори и общи условия към същите.

4.15. Забранено е свободното използване на фотографии и текстове (вкл. и в интернет) без съгласието на Пакин ЕООД.

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Продавача от негово име. За заявяването на поръчка не е задължително условие регистрация на профил.

5.2. Продавачът ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.

5.4. Онлайн поръчка се прави от Клиента на Сайта чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да се завърши и изпрати съответната Поръчка.

5.5. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

5.6. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Продавача във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Продавача да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Продавача ще изпълни поръчката. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

5.7. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

5.8. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между страните, ако има такива.

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

6.1. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • не приемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни;
 • Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

6.2. Клиентът има право да се откаже от договора, сключен от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трети лица, различно от превозвача, като в този случай Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на поръчаните Продукти. Правото за отказ се упражнява посредством стандартния формуляр за упражняване правото на отказ (Приложение № 1 към настоящите правила). Попълненият и подписан формуляр следва да бъде изпратен на имейл office@packin.net. При получаване на формуляра, Продавачът връща писмено потвърждение по електронната поща, от която е упражнено правото на отказ.

Клиентът следва да върне Продукта/ите като междувременно уведоми Продавача за това на телефон 028549022. Връщането може да бъде извършено лично до седалището и адреса на управление на Продавача, посочен по-горе, или посредством куриер отново до същия адрес.

6.3. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

6.4. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

6.5. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Продавача, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

6.6. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.
 1. ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

7.1. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

7.2. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

7.3. Продавачът издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Продукт, предлаган на Сайта от Продавача. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването ѝ в Профила му или посредством изпращането ѝ на посочен имейл адрес. В случай че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на имейл адреса: office@packin.net

7.4. Продавачът доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

7.5. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@packin.net и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

7.6. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България. Цената на доставката се определя от куриера.

7.7. Срокът на доставката се определя в зависимост от естеството на стоката и избраната услуга за доставка. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Продавачът е администратор на лични данни, регистриран съгласно ЗЗЛД . Събираната информация за Клиенти, представляваща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, се използва само за целите на предоставянето на услугите, предлагани чрез Сайта и за маркетингови цели. Посочената в предходното изречение информация не се предоставя на трети лица, с изключение на подизпълнители на Продавача, включително доставчици и куриерски фирми и в случаите, когато тази информация е изискана по надлежния законов ред от държавен или административен орган.

За мерките за защита на личните данни които Продавача прилага, може да научите в Политиката за поверителност - https://packin.net/gdpr/.

 1. НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ. РЕКЛАМИ И БИСКВИТКИ.

9.1. Продавачът не разпространява Непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия.

9.2. Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от www.packin.net, при спазване на действащото в Република България законодателство.

9.3. Продавачът има право да инсталира върху компютрите на Клиентите „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Ползвателя/Потребителя. Дружеството използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Клиента. Повече за бисквитките може да научите в Политиката за поверителност - https://packin.net/gdpr.

 1. ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ПРОДАВАЧА

10.1. Продавачът предлага всички Продукти на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

10.2. Някои от продуктите са с гаранционни сертификати, издадени от производителя, а други са издадени от Продавача.

10.3. Гаранционните сертификати, издадени от самия Продавач, могат да бъдат намерени на Сайта.

10.4. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Клиентите следва да се свържат с отдел „Обслужване на клиенти“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия.

10.5. Продавачът не носи отговорност към Клиента за вреди и/или пропуснати ползи, печалби или загуби, произтекли от:

 • липса на достъп на Потребителите до Сайта, включително при смущения в трафика, дължащи се на причини, за което отговорност носят интернет или доставчици на други комунални услуги, както и от трети лица,
 • нарушение на неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез Сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица,
 • компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Клиента. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Клиента и последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта;
 • грешки при попълването на данни и информация в Сайта от страна на Клиентите;

10.6. Продавачът не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи, печалби или загуби, произтекли за Клиента от действия или бездействия на Клиента при или по повод ползване на Сайта.

10.7. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

10.8. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Сайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

11.2. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Продавача.

11.3. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Продавача и Клиенти ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в София.

При възникване на спорове с Клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, същите могат да се обърнат за помощ и чрез Платформата за онлайн разрешаване на спорове на https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Настоящите Общи условия са в сила от 25.05.2018г.

Приложение №1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „ПАКИН“ ЕООД

ЕИК 202268732, адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“ 149

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................

/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.