ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПАКИН ЕООД

В сила от 25.05. 2018г.

I. Въведение

Пакин ЕООД (нататък “Пакин”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашият уебсайт: https://packin.net („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Пакин, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, включваща и политика за използване на “Бисквитките”, определят правилата, които Пакин ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на имейл адрес: office@packin.net

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и/или използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Пакин разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

Пакин ЕООД („Пакин”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202268732, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Пакин е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес на управление: гр. София 1700, район р-н Лозенец, ул. Околовръстен път No 149

имейл: office@packin.net

1. Пакин може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Лична идентификация относно отговор на ваше запитване, направено чрез сайта ни (информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер, месторабота);
 • Лична идентификация относно онлайн пазаруване, обработване, плащания, доставка и връщания на артикули чрез нашите онлайн услуги (информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер, информация и история на плащанията, номер на профил, история на пазаруването)
 • Лична идентификация относно участия е в презентации и събития, организирани от ПАКИН (име, телефон, имейл, месторабота, длъжност);
 • Лична идентификация относно сключване на договор и извършване на дейността ни (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);
 • Други данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител).
 • Данните, получени при сключване договор и/или изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).

2. Пакин може да обработва данни, изготвени и генерирани от системите за анализ на посещенията на Сайта ни:

 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес (анонимизиран), местоположение;

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Пакин има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
4. Пакин има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.
Пакин обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез Контактната форма на сайта ни, или чрез електронна поща.
 • Идентифициране на лице при онлайн пазаруване;
 • Организация и участие в презентации и събития;
 • Идентифициране на клиент при сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на пред-договорна информация и проект на договор;
 • Изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп, за електронно обслужване на електронни фактури;
 • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми – на място и чрез дистанционен достъп до оборудването ви;
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми;
 • Гаранционно и сервизно обслужване;

2. В изпълнение на свои законови задължения, Пакин обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

3. Пакин обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на продукти и услуги
 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на поръчки, кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;
 • Лица, които по възлагане на Пакин, поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, на които Пакин е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, одитори и др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Пакин и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Пакин може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност, определена от закона, с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

1.Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Пакин, посочен по-горе, или по електронен път на имейл
: office@packin.net

Имате право да поискате от Пакин:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Пакин, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Пакин, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора

3. Автоматизирано вземане на решения

Администраторът не изполва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на имейл адрес: office@packin.net

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Пакин и какви са последиците от това?

За да отговорим на запитването в сайта ни, или за да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Пакин се нуждае от определени данни, които да ни позволят да се свържем с вас, или пък идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Не предоставянето на такива данни препятства възможността да отговорим на запитването ви, или да сключим договор с Вас.

6. Лични данни за деца

Интернет сайтът и онлайн магазинът на Пакин не са предназначен за лица под 18 години.

Не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на лице на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Пакин прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 • Пакин е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • Достъпът на служителите на Пакин до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Пакин е ограничен, в зависимост от задълженията им;
 • Пакин е установила задължения за поверителност за своите служители;
 • Достъпът до офис оборудването на Пакин и компютрите на всеки служител е ограничено;
 • Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Освен https://packin.net , ние не оперираме другите свързани сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Пакин не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Пакин получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Пакин ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

За да работи сайта ни https://packin.net (нататък наричани за краткост „Сайт“), както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки файлове, запазвани от Вашия браузер на Вашето устройство. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на Сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на Сайта, а също така способстват за предоставяне услугите на онлайн магазина.

Какви видове „бисквитки“ използваме?

Пакин може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, Google Tag Manager и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видеа, показвани на наши страници на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация, като например как потребителят е достигнал до дадено видео, какви видеа е гледал и други. Ние нямаме достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, ако има такива, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките чрез Сайта?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли.

Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това, обаче може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

По отношение използваните от Google Analytics бисквитки, на следния линк ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ) може да създадете нарочна бисквитка (Opt-out), която да спре бъдещото събиране на данни при посещението на нашия Сайт.

За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Колко време съхраняваме Вашите данни?


Пакин не съхранява лични данни, ако има такива, които са събрани от „бисквитки”. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.